سه شنبه 3 خرداد 1401
 

خبر خوان

گردشگری

فرهنگی و هنری

میخواهیم صدای مردمانی باشیم که فریادشان سکوت است و دارایی شان نجابت.
میخواهیم مرهمی باشیم بر زخم ها و پینه های دست کشاورزان جنوب.
میخواهیم صدای کودکانی باشیم که نیش عقرب همنشین بازی های کودکانه اشان شده است.
میخواهیم از توانمندی ها و ظرفیت ها و استعدادهایمان  بگوییم.
میخواهیم صدای مظلومان محروم باشیم.
سرزمین من رودبارزمین
تو را خواهیم ساخت درخور نام بلندت اگر غم نان بگذارد و بگذارند!
و تو را آباد خواهیم کرد به وسعت جازموریانت اگر غم آب بگذارد و بگذارند!
 و همچنان مانند نخل های سرزمینت استوار بمان تا نخل های امید تو سرسبز شوند...

مطالب ویژهورزشی